Photography: Katya Teller (@katyateller)

Model: Sophia Voznyak (@svoz)