Photography: Shengzhe (@shengzhe__)

3D: Boa Huang

Assistants: Huaihuai, Qinteng Tan

Model: Jay Liang