High Hopes

Photography | Alexander Yantyushev

polo MOE, boxers TRANG

Photographer: Alexander Yantyushev (@yantyushev)

Photographer’s Assistant: Vlad Daybov (@dopotopnyy)

Model: Andrew (@akumandy), Savely (@saveliy_povyshev), Dima (@holidayyzz)